Discord Chat Mod 1.11.2, 1.10.2 cho Minecraft sẽ liên kết Minecraft chat với Discord (một phần mềm chat voice thông dụng hiện đang rất hot trong giới gamer nói chung và cả các game streamer, youtuber nói riêng).

Discord Chat Mod for Minecraft Logo

Trước khi review mod thì tôi sẽ nói qua về phần mềm có tên Discord (không phải PR trá hình) mà sẽ được sử dụng để liên kết với Minecraft thông qua Discord Chat Mod. Đây là một dạng phần mềm để chat voice giống như TeamSpeak hay Skype, tuy nhiên điểm mạnh của Discord chính là sự tùy biến và hỗ trợ các game online cũng như offline với overlay in-game, hiển thị game mà người dùng đang chơi trên thanh trạng thái,… chính vì vậy mà nó dần dần đi lên dẫn đầu trong các tool chat voice. Nắm bắt xu thế, tác giả Discord Chat Mod đã nghiên cứu để làm ra một mod có khả năng liên kết một cách tối đa Minecraft với Discord, tận dụng được hết tài nguyên mà phần mềm này cung cấp để phục vụ người chơi Minecraft. Tóm lại là Discord Chat Mod sẽ liên kết hệ thống chat của Minecraft với Discord, hết.

Các bạn có thể tham khảo các cài đặt mod:

 • Truy cập https://discordapp.com/developers/applications/me
 • Đặng nhập Discord account.
 • Click “New Application”.
 • Thiết lập App Name.
 • Click “Create Application”.
 • Click “Create a Bot User”.
 • Nhấn Confirm.
 • Chạy Minecraft để tạo một file thiết lập.
 • Mở file config (đặt tại config/shadowfacts/DiscordChat/DiscordChat.conf).
 • Trong file config, đặt discord.tokenthành giá trị trong ô Token ở mục App Bot User trên trang của Discord.
 • Vào https://discordapp.com/oauth2/authorize?client_id=INSERT_CLIENT_ID_HERE&scope=bot&permissions=0và thay thế INSERT_CLIENT_ID_HERE với giá trị của ô Client/Application ID dưới App Details trên trang của Discord.
 • Chọn đúng server để tham gia.
 • Nhấn “Authorize”.
 • Trong file config, nhập server để bot join vào tại mục discord.channel. Các bạn nên gõ chữ thường hết và không thêm #.
 • Trong client của Discord, tới server bạn muốn sử dụng.
 • Nhấn nút bên cạnh ô server để hiện dropdown.
 • Nhấn “Server Settings” trong list dropdown.
 • Vào mục “Widget” ở mục Server Settings.
 • Đặt discord.server trong file config thành giá trị của ô “Server ID” trong mục “Widget” của server settings.
 • Chạy Minecraft.
 • (Go to https://discordapp.com/developers/applications/me
 • Sign in to your Discord account.
 • Click “New Application”.
 • Set an App Name.
 • Click “Create Application”.
 • Click “Create a Bot User”.
 • Confirm the popup.
 • Run Minecraft to generate the configuration file.
 • Open the config file (located at config/shadowfacts/DiscordChat/DiscordChat.conf).
 • In the config file, set the discord.tokenproperty to the value from the Token field in the App Bot User section of the Discord application page.
 • Go to https://discordapp.com/oauth2/authorize?client_id=INSERT_CLIENT_ID_HERE&scope=bot&permissions=0and replace INSERT_CLIENT_ID_HERE with the value of the Client/Application ID field under App Details on the Discord application page.
 • Select the correct server to join.
 • Click “Authorize”.
 • In the config file, enter the channel for the bot to join in the discord.channelproperty. These should be all lowercase and not include the leading # sign.
 • In the Discord client, go to the server you want to use.
 • Click the hamburger (3 stacked horizontal lines) style button next to the server name to view the the dropdown.
 • Click “Server Settings” option from the dropdown.
 • Go to the “Widget” section of the Server Settings panel.
 • Set the discord.serverproperty in the config file to the value of the “Server ID” field in the “Widget” section of the Server Settings.
 • Launch Minecraft.)

Các bạn có thể tải phiên bản mới nhất hiện nay của Discord Chat Mod tại link ở phía dưới bài viết và cài đặt theo hướng dẫn. Lưu ý kiểm tra xem mod có yêu cầu bất kỳ core mod nào thêm để có thể chạy không nhé! Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Hướng dẫn cài đặt Discord Chat Mod 1.11.2, 1.10.2 trong Minecraft

 1. Tải Forge Installer, Discord Chat-Mod.
 2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
 3. Ấn Start trên desktop.
 4. Mở Run.
 5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 6. Vào Roaming/.minecraft/mods
 7. Đặt files jar bạn vừa tải vào thư mục mods và chạy Minecraft.

Tải về Discord Chat Mod 1.11.2, 1.10.2

DownloadTải về phiên bản 1.10.2

DownloadTải về phiên bản 1.11.2

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]