Trước hết chúng tôi muốn chắc chắn rằng tất cả các bài viết ở đây nên theo chính sách của Google AdsenseĐiều khoản và Điều kiện. Bởi vì trang web này phải tuân thủ các chính sách để có thể hoạt động.

1 Chấp nhận việc sử dụng Điều khoản và Điều kiện của Mc-Vn.net

Sự truy cập của bạn và sử dụng Mc-Vn.net là vấn đề dành riêng cho các Điều khoản và Điều kiện này. Bạn sẽ không được sử dụng trang web cho bất cứ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm bởi các Điều khoản và Điều kiện. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đã chấp nhận đầy đủ các điều khoản, điều kiện và khuyến cáo trong thông báo này. Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này, bạn phải ngay lập tức ngừng sử dụng trang web.

2 Thông tin thẻ tín dụng

Mc-Vn.net không bao giờ được hỏi thông tin chi tiết thẻ tín dụng và các yêu cầu mà bạn không được phép truy cập ở bất kỳ hình thức trên Mc-Vn.net.

3 Tư vấn

Nội dung của trang web Mc-Vn.net không thiết lập tư vấn và không nên dựa vào việc làm hoặc cố không làm từ bất kỳ quyết định nào.

4 Thay đổi sử dụng

Mc-Vn.net có quyền:

4.1 thay đổi hoặc loại bỏ (tạm thời hoặc vĩnh viễn) trang web hoặc bất kỳ phần nào của nó mà không cần thông báo và bạn xác nhận rằng Mc-Vn.net không chịu trách nhiệm với bạn cho bất kỳ sự thay đổi hoặc loại bỏ đó.

4.2 thay đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào, và bạn tiếp tục sử dụng trang web theo các thay đổi đấy, điều này sẽ được coi là bạn chấp nhận sự thay đổi đó.

5 Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Trang web Mc-Vn.net có thể bao gồm các liên kết đến các trang web bên thứ ba được kiểm soát và duy trì bởi những người khác. Bất kỳ liên kết đến các trang web khác không phải là một sự chứng thực của trang web đó và bạn phải xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và tính có sẵn của bất kỳ trang web thứ ba nào.

6 Bản quyền

6.1 Tất cả bản quyền, nhãn hiệu thương mại và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác trong trang web và nội dung của nó (bao gồm việc không giới hạn thiết kế trang web, văn bản, đồ họa và tất cả các phần mềm và mã nguồn kết nối với trang web) được sở hữu hoặc cấp phép cho Mc-Vn.net hoặc được sử dụng bởi Mc-Vn.net như luật pháp cho phép.

6.2 Khi truy cập trang web, bạn đồng ý rằng bạn sẽ truy cập vào các nội dung với mục đích cá nhân, phi thương mại. CẤM SAO CHÉP, MÔ PHỎNG, TRUYỀN TẢI, LƯU TRỮ, BÁN HOẶC PHÂN PHỐI NỘI DUNG THUỘC VỀ MC-VN.NET. Điều này không bao gồm việc tải về, sao chép và/hoặc in các trang của Website cho việc cá nhân, chỉ dành cho các nhà sử dụng phi thương mại.

7 Bỏ quyền và giới hạn trách nhiệm pháp lý

7.1 Trang Web được cung cấp trên cơ sở AS IS và AS AVAILABLE mà không cần bất kỳ đại diện hoặc chứng thực được thực hiện và không có bất kỳ bảo hành, bao gồm việc không giới hạn chất lượng đạt yêu cầu, phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm, tính tương thích, bảo mật và sự chính xác.

7.2 Trong phạm vi pháp luật cho phép, Mc-Vn.net sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả hoặc thiệt hại nào (bao gồm sự không giới hạn tổn thất kinh doanh, cơ hội, dữ liệu, lợi nhuận) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web.

7.3 Mc-Vn.net không bảo đảm rằng các chức năng của trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, có thể dò và sửa chữa lại được hoặc trang Web hay các máy chủ dính virus hoặc bất cứ điều gì khác mà có thể có hại hoặc hỏng hóc.

8 Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, giữ Mc-Vn.net và nhân viên của bạn không ảnh hưởng đến hoặc phản đối các trách nhiệm, chi phí pháp lý, thiệt hại, tổn thất, chi phí và các chi tiêu khác liên quan đến bất kỳ tuyên bố hoặc hành động phát sinh chống lại Mc-Vn.net qua việc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện hoặc các khoản nợ khác phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web này.

9 Chấm dứt

Nếu bất kỳ các Điều khoản và Điều kiện này cần được xác định là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do nào bởi bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền thì những Điều khoản và Điều kiện đó sẽ được cắt đứt và các Điều khoản và Điều kiện còn lại vẫn có đầy đủ hiệu lực và tiếp tục được ràng buộc và được thi hành.

10 Luật quản

Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh bởi và hiểu theo luật pháp của Mỹ và bạn hướng trình thẩm quyền độc quyền của các tòa án Mỹ.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng gửi email cho webmaster.